Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Рада молодих вчених

 

Тігова Анна Володимирівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу селекції заступник голови Ради молодих вчених

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Левицька Христина Михайлівна, аспірант – секретар Ради молодих вчених

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1. Загальні положення

1.1.Рада молодих вчених (далі – РМВ) є колегіальним, дорадчим органом, який представляє інтереси молодих вчених, а саме вчених віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також вчених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук чи навчаються у докторантурі.

1.2.РМВ є представницьким та водночас виконавчим органом молодих вчених Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук (далі Інститут).

1.3.Діяльність РМВ здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншого законодавства України, Статуту Інституту і цього Положення.

2. Мета та завдання

2.1.Метою діяльності РМВ є підтримка наукової, винахідницької та творчої діяльності, креативності мислення молодих вчених.

2.2.Завданнями РВМ є:

-пошук, підтримка та об'єднання талановитих дослідників серед молодих вчених і надання їм всебічної допомоги;

-надання інформації молодим вченим про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, консультативна допомога молодим вченим при підготовці до участі у зазначених заходах;

-встановлення та розширення наукового співробітництва молодих вчених Інституту з аналогічними радами молодих вчених у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах країни, а також з закордонними колегами;

-організація конференцій молодих вчених;

-організація навчальних курсів та лекцій для молодих вчених;

-сприяння фізичному та духовному розвитку молодих вчених;

-сприяння вирішенню соціальних та побутових проблем молодих вчених.

3. Членство в раді молодих вчених

3.1.Членами РМВ можуть бути молоді вчені, які активно займаються науковою діяльністю (за рішенням РМВ) та визнають Положення про РМВ.

3.2.Прийом у члени РМВ проводиться РМВ на підставі письмової заяви.

3.3.Член РМВ користується правом:

-обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;

-брати участь в обговоренні всіх питань діяльності РМВ;

-брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;

-представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених Інституту;

-отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

3.4.Член РМВ зобов'язаний:

-дотримуватись Положення про РМВ;

-гідно представляти молодих вчених в Інституті та за його межами.

3.5.Припинення членства у РМВ:

3.5.1.Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ або у випадку закінчення навчання в аспірантурі чи докторантурі або звільнення з роботи.

3.5.2.Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ.

3.5.3.Питання про виключення члена РМВ вирішує РМВ.

4. Організаційні принципи діяльності ради молодих вчених

4.1 РМВ Інституту координує свою діяльність з директором  Інституту. Оперативне керівництво РМВ здійснюється Вченою радою Інституту та заступником директора з наукової роботи Інституту.

4.2.До ради молодих вчених обирається по одному представнику з числа молодих вчених до 35 років (на момент обрання) від кожного структурного підрозділу Інституту на зборах відкритим голосуванням. Збори вважають легітимними, якщо на них присутні більше половини по списку складу молодих вчених структурного підрозділу. Члени ради молодих вчених обираються на термін до трьох років.

4.3.Голова ради молодих вчених обирається РМВ Інституту з числа її членів на першому засіданні новообраної ради.

4.4.Склад та голова ради молодих вчених затверджуються на засіданні Вченої ради Інституту.

4.5.Засідання ради молодих вчених проводиться не рідше ніж раз на три місяці або в будь-який час з ініціативи голови РМВ.

4.6.До складу ради молодих вчених входять:

-голова РМВ – здійснює керівництво РМВ, ініціює проведення науково-освітніх заходів, конференцій, тощо; підписує прийняті РМВ рішення, ухвали та протоколи засідань; представляє інтереси молодих вчених на Вченій раді Інституту; здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю РМВ;

-заступник голови РМВ – виконує обов'язки голови та секретаря РМВ в разі їх відсутності; допомагає в організації роботи РМВ по виконанню поставлених завдань і прийнятих рішень, виконує доручення голови;

-відповідальний секретар РМВ – веде протоколи засідань та діловодство РМВ; засвідчує документи РМВ;

-відповідальний за організаційну роботу – веде облік молодих вчених Інституту; планує роботу РВМ та організує її засідання;

-відповідальний за підготовку конференцій та участь в конференціях молодих вчених РМВ – організовує конференції в Інституті згідно плану; забезпечує участь в конференціях молодих вчених Інституту;

-відповідальний за інформаційне забезпечення та консультаційну роботу – надає молодим вченим інформацію щодо проведення конференцій, конкурсів, грантів, тощо; консультує молодих вчених при підготовці до участі в зазначених заходах;

-відповідальний за роботу навчальних курсів та організацію лекцій для молодих вчених – організовує та контролює роботу навчальних курсів для молодих вчених; контролює їх ефективність;

-відповідальний за культурну та спортивну роботу з молодими вченими – організовує культурний відпочинок, екскурсії, спортивні змагання та туристичні походи молодих вчених.

4.7.Засідання РМВ правочинне за наявності не менше 60 % кількості членів РМВ.

4.8.Рішення РМВ приймається шляхом проведення відкритого голосування простою більшістю. При рівній кількості голосів, вирішальним являється голос голови РМВ. 

4.9.РМВ готує за результатами роботи річний звіт.

4.10.Всі рішення, прийняті РМВ, повинні узгоджуватися з даним Положенням.

5. Забезпечення діяльності РМВ

5.1.Для забезпечення діяльності РМВ Інституту закріплює за РМВ приміщення та сприяє його ефективній діяльності.

5.2.Директор, заступник директора з наукової роботи, Вчена рада Інституту сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню РМВ.

5.3.Завідувачі структурних підрозділів інституту всебічно сприяють діяльності РМВ.

6. Порядок внесення змін та доповнень

6.1. Положення про РМВ та подальші зміни до нього приймаються на засіданні РМВ Інституту та затверджуються Вченою радою Інституту.