Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Переробка насіння рицини

Пат. 49843 Україна, МПК9 А23К 1/14, С11В 1/00. Спосіб переробки насіння рицини на олію і кормову макуху / Шевченко І.А., Дідур В.А., Безпалов Р.І., Семиряк В.П., Троїцька О.О.; заявник і патентовласник ІМТ УААН. - № u 200912674; заявл. 07.12.09; опубл. 11.05.10, Бюл. №9.

Пат. 43269 Україна, МПК9 А23К 1/00. Спосіб детоксикації відходів переробки рицини / Шевченко І.А., Дідур В.А., Панов С.Ж., Троїцька О.О., Безпалов Р.І.; заявник і патентов-ласник ІМТ УААН. - № u 200902377; заявл. 17.03.09; опубл. 10.08.09, Бюл. №15.

Пат. 38915 Україна, МПК9 А23К 1/00. Спосіб детоксикації рицинової макухи і шроту для отримання кормової добавки / Шевченко І.А., Дідур В.А., Троїцька О.О., Безпалов Р.І., Панов С.Ж.; заявник і патентовласник ІМТ УААН. - № u 200810108; заявл. 05.08.08; опубл. 26.01.09, Бюл. № 2.

Створити наукові основи глибокої переробки та вико- ристання біосировини для енергетичного і кормового забезпе- чення виробництва тваринницької продукції. Звіт з НДР (заключний) / [Дідур В. А., Безпалов Р. І., Ткаченко В. О., Троїцька О. О., Шапаренко Л. Г. та ін.] // Інститут механізації тваринництва НААН. – УкрІНТЕІ; № ДР 0108U005350; Інв. № 0211U000689.  Запоріжжя, 2010 р. 100 с.