Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Лабораторія селекції льону

 

Керівник наукового напряму – Лях Віктор Олексійович, зав. відділом селекції, доктор біологічних наук, професор.

Очолює лабораторію Махно Юлія Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук

 

Е-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Тел.: (061) 223 99 70 

У складі лабораторії працює 9 чоловік, з них 1 доктор та 4 кандидати наук. 

Основні напрями роботи лабораторії 

* Створення сортів льону різних напрямків використання:

– технічного - з підвищеним (більше 50 %) вмістом ліноленової кислоти;

  

– харчового -  зі зниженим (менше 10 %) вмістом ліноленової кислоти;

  

– медичного – зі збалансованим вмістом ненасичених жирних кислот.

 

* Створення нового вихідного матеріалу з залученням диких гомостильних видів льону та індукованого мутагенезу

* Встановлення особливостей успадкування морфологічних та господарськоцінних ознак у внутрішньовидових та міжвидових схрещуваннях льону

* Одержання гомозиготного матеріалу льону олійного з використанням культури пиляків in vitro

* Ідентифікація генотипів льону з використанням електрофорезу запасних білків насіння

* Ведення первинного та вторинного насінництва льону олійного та впровадження сортів у виробництво

 

                                                                                                           

У реєстрі сортів олійних культур зараз знаходяться наступні сорти  селекції лабораторії:

Південна ніч (2001), Дебют (2001), Айсберг (2001), Орфей (2002), Золотистий (2005), Ківіка (2007), Водограй (2010), Світлозір (2015).

 

Нові сорти льону олійного

Патріций. Характеризується високими показниками вмісту олії в насінні (48 %) та вмісту ліноленової кислоти в олії (68,4 %). Новий сорт Патріций має комбінацію трьох маркерних ознак: напівзгорнутий ступінь розкриття квітки, фіолетові пелюстки віночка й жовте забарвлення насіння. У Державному сортовипробуванні з  2013 р.

  

 

Вогні Дніпрогесу. Ха­рак­те­ри­зується високою олійністю (49 %) та високим вмістом ліно­ленової кислоти в олії (70,0 %). Маркерна ознака – хлорофільна недостатність рослини від початку вегетації до дозрівання. У Державному сортовипробуванні з  2015 р.

   

 

Запорізький богатир. Сорт  технічного напряму використання. Великонасіннєвий з масою 1000 шт. насінин більше 9,0 г. Олійність – 49-50 %. У Державному сортовипробуванні з  2015 р.

   

 

Живинка. Сорт харчового призначення – характеризується зни­женим вмістом ліноленової кислоти в олії (25,9 %) та підвищеним вмістом олеїнової (20,6 %) і лінолевої (43,6 %) кислот. У Державному сортовипробуванні з  2015 р.

 

Свідоцтва 

Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 95 на робочу ознакову колекцію льону олійного за елементами продуктивності від 11 листопада 2010 р. / В. О. Лях, І. О. Полякова, Т. Г. Товстановська, М. Д. Лунін, Л. Ю. Міщенко, М. М. Ягло, Ю. О. Махно, Є. О. Сагайдак; запит № 000191 від 26. 03. 2010 р.

Свідоцтво на спеціальну ознакову за білковими спектрами колекцію генофонду льону олійного / Ю. О. Махно, І. О. Полякова, В. О. Лях – Національний центр генетичних ресурсів рослин України, № 142 від 2 січня 2013 р.

 

 Патенти

1. Пат. 99675 UA, МПК (2012.01) А01Н 4/00 АО1Н 1/00 Спосіб прогнозування плоїдності рослин у культурі in vitro / Лях В. А., Сорока А. И. – № а 2011 05731 ; заявл. 06.05.2011 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17, 2012 р. – Режим доступу :  http://uapatents.com/7-99675-sposib-prognozuvannya-plodnosti-roslin-u-kulturi-in-vitro.html.

2. Пат. 104385 UA, МПК (2013.01) С07К 2/00. Спосіб виділення лектиноподібних білків рослин / Левчук Г. М., Войтович О. М., Лях В. О. – № а 2013 00453 ; заявл. 14.01.2013 ; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2, 2014 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/6-104385-sposib-vidilennya-lektinopodibnikh-bilkiv-roslin.html.

3. Пат. 108242UA, МПК G01N33/531 (2006.01), G01N33/536 (2006.01), G01N33/555 (2006.01). Спосіб визначення активності лектинів / Левчук Г.М., Войтович О.М., Лях В.О. – № а 2013 00454 ; заявл. 14.01.2013 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7, 2015 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/6-108242-sposib-viznachennya-aktivnosti-lektiniv.html.

4. Пат. 111420 UA, МПК G01N33/483 (2006.01), G01N21/17 (2006.01), G01N1/04 (2006.01). Спосіб оцінки та прогнозування продуктивності рослин / Лях В.О., Яранцева В.В., Левчук Г.М., Полякова І.О. – № а 2014 11417 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8, 2016 р. – Режим доступу :  http://uapatents.com/7-111420-sposib-ocinki-ta-prognozuvannya-produktivnosti-roslin.html.

5. Пат. 106144 UA, МПК (2016.01) А01Р 1/04 (2006.01), А01G 7/00, А01G 1/00, G01N33/483 (2006.01), G01N33/50 (2006.01), G01N21/00. Спосіб визначення морфології пластидного апарату / Лях В. О., Яранцева В. В., Левчук Г. М., Полякова І. О. – № а 2014 08257 ; заявл. 21.07.2014 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8, 2016 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/6-106144-sposib-viznachennya-morfologi-plastidnogo-aparatu-roslin.html.

6. Пат. 27671UA, МПК (2016) А01Н 1/04 Спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону / Лях В. О., Махно ЮО., Войтович О. М., Полякова І. О., Аксьонов І. В. – № u 2007 07299 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 12, 2007 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/3-27671-sposib-elektroforetichnogo-rozpodilennya-zapasnikh-bilkiv-nasinnya-lonu.html.

 

Монографії


 

 

 

Индуцированный мутагенез масличных культур : монография / [В. А. Лях, И. А. Полякова, А. И. Сорока] ; под ред. В. В. Моргуна. – Запорожье, 2009. – 265 с. – ISBN: 978-966-599-294-3. – ББК: Е541.226,0 П214.1-315,0

В книге приведены экспериментальные данные о влиянии некоторых физических и химических мутагенов на генетическую изменчивость у подсолнечника, льна масличного, горчицы сарептской и горчицы белой. Мутагенному воздействию подвергали зрелые семена льна и горчицы, а также зрелые и незрелые семена, и незрелые (9–11-ти и 14–16-ти дневного возраста) зародыши подсолнечника. Описано влияние мутагенов на растения поколения М1. Охарактеризованы спектры и частоты видимых мутаций в поколениях М2-М3. Показана хозяйственная ценность выделенных мутантов. Сделан акцент на использовании морфологических мутантов в качестве источников маркерных признаков. Показана значительная наследуемая изменчивость биохимических показателей у измененных по морфологии мутантных линий. Описано наследование некоторых мутантных признаков. 

 

 

 

 

Лях В. А. Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними : монография / В. А. Лях, А. И. Сорока. – Запорожье, 2008. – 182 с. 

В книге описаны анатомические и морфологические особенности ряда видов льна. Приведены данные о степени самофертильности некоторых гетеростильных видов. Представлены метафазные пластинки отдельных видов. На примере представителей рода Linum продемонстрированы многие классические законы генетики и исключения из них. Значительное внимание уделено генетике признаков габитуса льна масличного. Показано получение тетраплоидов у L. grandiflorum, проведено их сравнение с диплоидной формой на морфологическом, анатомическом и цитологическом уровнях. Описаны довольно редкие у льна соматические мутации. Особый акцент сделан на индуцировании генетической изменчивости с использованием гамма-лучей на льне масличном и этилметансульфоната на дикорастущем однолетнем виде L. grandiflorum. Показаны возможности отбора в мужском гаметофитном поколении льна масличного холодо- и засухоустойчивых генотипов, а также образцов с ранним цветением. Сделан акцент на возможном использовании масличного льна в качестве ценной белковой культуры. Охарактеризован потенциал диких видов льна в озеленении. Представлена технология получения удвоенных гаплоидов у льна масличного через культуру пыльников. Сравнена интенсивность каллусообразования на разных типах эксплантов у ряда однолетних видов льна. Показана возможность получения гаплоидных растений в культуре неоплодотворенных семяпочек льна. Изучена скрещиваемость между некоторыми дикими видами льна и возможность получения межвидовых гибридов путем доращивания незрелых зародышей. Книга рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся вопросами селекции, генетики, биотехнологии, ботаники. 

 

Захищені кандидатські дисертації: 

1. Міщенко Л. Ю. «Мікрогаметофітний добір на стійкість до абіотичних факторів середовища та скоростиглість у льону олійного», 1999

2. Полякова І. О. «Спадкова мінливість у льону олійного , індукована гамма-променями», 2003

3. Калініна О. Ю. «Мінливість та успадкування ознак габітусу в льону олійного», 2009

4. Костюченко Н. І. «Різноманіття мікроміцетів ґрунтів агроценозів олійних культур в умовах Південного сходу України», 2010

5. Махно Ю. О. «Ідентифікація селекційного та колекційного матеріалу льону олійного з використанням електрофорезу запасних білків насіння», 2013

6. Дрозд І. Ф. «Прояв та мінливість морфологічних, біохімічних і господарсько цінних ознак льону олійного в умовах Передкарпаття», 2013

7. Левчук Г. М. «Спектр біологічної активності лектинів льону олійного»

8. Товстановська Т. Г. «Селекційна цінність генофонду льону олійного та створення на його основі вихідного матеріалу для селекції сортів в умовах південного степу України»

Докторські дисертації

1. Сорока А. І. «Розробка біотехнологічних основ створення селекційно-цінного матеріалу олійних культур», 2015 

Основні публікації наукової школи

№ з/п

Автори

Назва

Рік видання

Науко-метричні бази

1.      

Lyakh V.,

Soroka A.,

Mishchenko L.

Flowering  time in oil flax can be influenced by microgametophytic selection. Еat tolerance and adaptability to drought  can be influenced by pollen selection / Euphytica. Vol. 118. № 3.

2001

Scopus

2.      

Лях В. А.,

Полякова И. А.,

Мищенко Л. Ю.

Мутационная изменчивость при облучении гамма-лучами семян льна сорта Циан и радиомутантов, полученных на его основе / Физиол. и биохим. культ. раст. Т. 36.   № 2.

2004

РИНЦ

3.      

Могилевская Л. Ю., Сорока А. И.,

Лях В. А.

Влияние состава питательной среды на побегообразование у льна масличного в культуре семяпочек / Вісник Харківського національного аграрного ун-ту. Серія Біологія. Вип. 2 (5). С. 84–89.

2004

РИНЦ

4.      

Lyakh V.,

Lagron V.

Induced mutation variability in Linum grandiflorum Desf. / Mutation Breeding Newsletter and Reviews. № 1. P.4-5.

2005

Google Scholar

5.      

Полякова И. А., Онуфриева Н. В., Лях В. А.

Особенности изменений пигментного комплекса у хлорофилльных мутантов льна масличного на ранних этапах онтогенеза / Физиология и биохимия культурных растений. – № 6. – С. 531–537.

2007

РИНЦ

6.      

Kalinina E. Yu., Lyakh V.A.

 Genetic control systems of stem branching and plant height in linseed Cytology and Genetics. Volume 45. – № 2. Р. 101105.

2011

Scopus

7.      

Kalinina E. Yu., Lyakh V.A.

 Combining ability according to the traits of stem branching and plant hight in linseed lines Cytology and Genetics. Volume 45. – №5. Р. 293–297.

2011

Scopus

8.      

Левчук Г. М., Войтович О. М.,

Лях В. О.

Адаптаційні реакції в проростках льону низького за дії абіотичних стресових чинників / Физиология и биохимия культурных растений. – Т. 44, № 6. – С. 516–521

2012

    РИНЦ

9.      

Левчук А. Н.,

Войтович Е. Н.,

Лях В. А.

Лектины льна масличного в условиях абиотического стресса / Физиология растений. – Т.60,  № 1. – С. 75–81.

2013

Scopus

10.            

Яранцева В.,

Дрозд І.,

Лях В.

Зв'язок рівня продуктивності рослин льону

олійного зі станом їх пластидного апарату / Acta Carpathica 7. –   Rzeszow: Mitel. –  P. 75–80.

2013

Google Scholar

11.            

Lyakh V.

 Genetics of flower color in Linum grandiflorum Desf. / Indian journal of genetics and plant breeding. – Vol. 73, 3. – pp. 335337.

2013

Scopus

12.            

Левчук А. Н.,

Лях В. А.

Биологическая активность лектиноподобных белков генеративных органов гомо- и гетеростильных видов рода Linum L. / Вісник Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – Вип. 23, № 1129. – С. 1320.

2014

Scopus

13.            

Лях В. А.

Теоретические основы создания сортов льна масличного запорожской селекции / Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. –  Вип. № 20. – С. 62–71.

2014

 

14.            

Махно Ю. О.,

Дрозд І. Ф.

Оцінка генофонду льону олійного в різних умовах вирощування / І.Ф. Дрозд, Ю.О. Махно // Acta Carpathica 16. – Rzeszow: Mitel. –  P. 31–36.

 

Google Scholar

15.            

Полякова И. А.,

Лях В. А.

Перспективы использования диких видов льна в декоративном озеленении / Вестник  Белорусской государственной  сельскохозяйственной академии – № 2. – С. 96–100.

2015

РІНЦ

16.            

Ягло М. Н.,

Лях В. А. 

Разнообразие окрасок семян у льна масличного и особенности их наследования / Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии – № 3. – С. 70–73.

2015

РІНЦ

17.            

Яранцева В. В.,

Лях В. А.

Морфология хлоропластов и пигментный состав листьев разного возраста хлорофилльных мутантов льна / Физиология растений и генетика – № 3. – С. 236–243.

2015

Copernicus

 

Закордонні стажування.

Левчук Г. М.

Напрям дослідженнявстановлення механізмів несумісності (а саме роль у цьому процесі лектинів)  у рослин роду Linum. Стажування в Португалії за проектом «Erasmus Mundus PartnershipsElectra Project». 

Дослідницька робота виконувалася в Лабораторії молекулярної фізіології рослин Університету Мінью, Брага (Universidadedo Minho).

Науковий керівникМарія Мануела Рібейро Коста (Maria Manuela Ribeiro Costa).

Результати роботи: встановлено, що лектини квітки здатні долати самонесумісніть у гетеростильних видів роду Linum, а також – бар’єр несумісності при міжвидових схрещуваннях у межах цього роду. Було отримано насіння міжвидових гібридів. 

  

Контакти